تبلیغات
Dαяκ ωøяłđ - Never
Never

1397/05/16 | 19:30 | send in: other


من هرگز خوشحال نبودم
!...فقط بعضی روزها کمی کمتر از بقیه روزها ناراحت بودم